ES finansējuma piesaiste

Daudzdzīvokļu māju renovācija – siltināšana ļauj paaugstināt mājas energoefektivitāti un ievērojami samazināt apkures izmaksas, kā arī paildzināt mājas ekspluatācijas laiku. Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji lielu daļa no rēķina summas maksā nevis par savām ērtībām un komfortu, bet gan par atmosfēras piesildīšanu. Nosiltināto ēku dzīvokļu īpašnieki maksā par 40-60% mazāk salīdzinot ar nenosiltinātu māju iemītniekiem.

SIA „Ductus” piedāvā uzņemties atbildību par visu ēkas siltināšanas projekta izstrādes un ieviešanas ciklu. Izmantojot ERAF struktūrfondu atbalstu, ir svarīgi projektu izstrādāt, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantots līdzfinansējums.

Pārzinot ERAF prasības, zinām cik būtiska ir termiņu ievērošana un augstāko kvalitātes standartu nodrošināšana. Tādēļ mēs strādājam pēc vienas pieturas aģentūras principa (daudzi pakalpojumi vienuviet) un veicam visu daudzdzīvokļu ēkas siltināšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu:
  • Būvizmaksu aprēķināšanu un darba apjomu sastādīšanu (tāmes izstrādi) ēkas siltināšanas darbiem;
  • ERAF projekta pieteikuma izstrādi, ieskaitot visus saistītos procesus;
  • Būvvaldē saskaņota būvprojekta izstrādi tehniskā projekta stadijā par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes izstrādi par projektā veicamajiem darbiem vienkāršotas renovācijas gadījumā;
  • Saskaņojam ēkas siltināšanas tehnisko projektu visās saistošajās institūcijās;
  • Nodrošinām autoruzraudzības pakalpojumus gan ēkas siltināšanas, gan ēkas vispārējās renovācijas darbiem;
  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola sagatavošanu, kurā ir iekļauts lēmums par dzīvojamās mājas siltināšanu - renovāciju, norādītas renovācijas darbu izmaksas un pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītas darbības;
  • Pilnvarojuma līguma sagatavošanu;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata izstrāde atbilstoši mājas siltināšanas darbiem;
  • Palīdzība dokumentu kārtošanā aizdevuma saņemšanai no bankas;
  • Sniedzam bezmaksas konsultācijas par piemērotākajiem projektu īstenošanas scenārijiem. Palīdzēsim Jums rast optimālākos risinājumus, ņemot vērā Jūsu vēlmes un iespējas, iedziļinietos konkrētajā nozares specifikā.

Ekonomikas ministrija norāda, ka Latvijā aptuveni 90% no dzīvojamām mājām veido mājas, kuru ārējās sienas neatbilst Eiropas siltumtehniskajiem standartiem. Dzīvojamo fondu galvenokārt veido 60.-80.gados būvētas sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ar katru gadu pieaug siltuma patēriņš, jo netiek veikti kapitālie remonti, līdz ar to ēkas norobežojošas konstrukcijas nolietojas, un māju tehniskais stāvoklis kļūst aizvien kritiskāks.

Lai novērstu milzīgos siltuma zudumus, kā arī iegūtu vizuāli pievilcīgu māju, nepieciešams veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu.

Ievērojami lētāk un izdevīgāk ir veikt mājas kopējo renovāciju un par to vēl saņemt ERAF līdzfinansējumu līdz 50%, nekā veikt atsevišķus mājas siltināšanas darbus plānotās renovācijas ietvaros.

Jaunajā ES fondu plānošanas periodā ir paredzēts 150 miljonu EUR liels ERAF finansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Šobrīd vēl Ekonomikas ministrija izstrādā nosacījumus ERAF finansējuma saņemšanai.

Bezmaksas dokumentu sagatavošana – uzticot daudzdzīvokļu mājas renovācijas būvdarbus, visus izstrādātos un saskaņotos dokumentus saņemsiet bez maksas.