ES finansējuma piesaiste

Jaunajā ES fondu plānošanas periodā ir paredzēts 166 miljonu EUR liels ERAF finansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Latvijas valsts noteiktais energoefektivitātes mērķis daudzdzīvokļu māju sektorā ir līdz 2020.gadam veikt apmēram 1700 daudzdzīvokļu māju siltināšanas darbus.

SIA „Ductus” piedāvā uzņemties atbildību par visu ēkas siltināšanas projekta izstrādes un ieviešanas ciklu. Izmantojot ERAF struktūrfondu atbalstu, ir svarīgi projektu izstrādāt, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantots līdzfinansējums.

Pārzinot ERAF prasības, zinām cik būtiska ir termiņu ievērošana un augstāko kvalitātes standartu nodrošināšana. Tādēļ mēs strādājam pēc vienas pieturas aģentūras principa (daudzi pakalpojumi vienuviet) un veicam visu daudzdzīvokļu ēkas siltināšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu:
  • Būvizmaksu aprēķināšanu un darba apjomu sastādīšanu (tāmes izstrādi) ēkas siltināšanas darbiem;
  • ERAF projekta pieteikuma izstrādi, ieskaitot visus saistītos procesus;
  • Būvvaldē saskaņota būvprojekta izstrādi tehniskā projekta stadijā par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes izstrādi par projektā veicamajiem darbiem vienkāršotas renovācijas gadījumā;
  • Saskaņojam ēkas siltināšanas tehnisko projektu visās saistošajās institūcijās;
  • Nodrošinām autoruzraudzības pakalpojumus gan ēkas siltināšanas, gan ēkas vispārējās renovācijas darbiem;
  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola sagatavošanu, kurā ir iekļauts lēmums par dzīvojamās mājas siltināšanu - renovāciju, norādītas renovācijas darbu izmaksas un pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītas darbības;
  • Pilnvarojuma līguma sagatavošanu;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata izstrāde atbilstoši mājas siltināšanas darbiem;
  • Palīdzība dokumentu kārtošanā aizdevuma saņemšanai no bankas;
  • Sniedzam bezmaksas konsultācijas par piemērotākajiem projektu īstenošanas scenārijiem. Palīdzēsim Jums rast optimālākos risinājumus, ņemot vērā Jūsu vēlmes un iespējas, iedziļinietos konkrētajā nozares specifikā.

Ievērojami lētāk un izdevīgāk ir veikt mājas kopējo renovāciju un par to vēl saņemt ERAF līdzfinansējumu līdz 50% apmērā, nekā veikt atsevišķus mājas siltināšanas darbus plānotās renovācijas ietvaros.


Bezmaksas dokumentu sagatavošana – uzticot daudzdzīvokļu mājas renovācijas būvdarbus, visus izstrādātos un saskaņotos dokumentus saņemsiet bez maksas.